Association of serum olanzapine concentration and cytochrome P450 1A2 gene polymorphisms: a meta-analysis
WANG Ye-wei, CHEN Yan, FANG Xin-yu, ZHANG Yi, CAI Jun, SONG Li-sheng, ZHANG Chen
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (10): 1167 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.10.011