Analysis on the prevention of osteoporosis in middle-aged and elderly residents of Shanghai community
WANG Feng-wei, SHEN Qiu-ming, SHI Yue, ZHANG Shu-xian, WANG Hu-wen, CHANG Rui-jie, YANG Ying-hua, WAN He-ping, SHEN Tian, CAI Yong
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (4): 525 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.04.018