Analysis of the feature and influencing factors of anhedonia in schizophrenia
YU Ling-fang1, FANG Xin-yu2, CHEN Yan1, WANG Dan-dan1, WANG Ye-wei1, WU Ze-nan1, LIU Rui-mei1, ZHANG Chen1
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (9): 1207 -1212 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.09.007