Prediction of functional connectivity of fronto-limbic network in the outcome of subjects with clinical high-risk for psychosis
ZHU Tian-yuan1, SHEN Meng-ting1, XU Li-hua1, ZHANG Tian-hong1, ZHANG Jian-ye2#, WANG Ji-jun1, TANG Ying-ying1#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (9): 1222 -1228 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.09.010