Research progress in anti-tumor effect and mechanism of baicalin
Meng-ke LIU, Meng-meng JI, Lin CHENG, Jin-yan HUANG, Xiao-jian SUN, Wei-li ZHAO, Li WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 246 -250 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.019