Identification of core genes in pancreatic cancer progression by bioinformatics analysis
Lu-di YANG, Gao-ming WANG, Ren-hao HU, Xiao-hua JIANG, Ran CUI
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (5): 571 -578 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.05.003