Review of the factors influencing bone metabolism in schizophrenia
Hong-yan XUAN, Li-hua WANG, Hua-fang LI
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (7): 972 -976 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.07.021