Half effective bolus dose of dexmedetomidine of children derived from the up-and-down experimental data based on the analysis of nonlinear mixed effects model with allometric equation
Wen-yin XU, Zhen-ling HUANG, Yong-lei HUANG, Rui-dong ZHANG, Lu WANG, Ying ZHANG, Jie BAI, Ji-jian ZHENG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (10): 1313 -1317 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.10.007