Strengthening and optimization of immunization strategy for COVID-19 vaccines
Xiao-ya LÜ, Lei SONG, Zhao MA, Shu-guang WANG, Hao MA, Yi-ming SHAO, Zhi-yin WU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (12): 1545 -1550 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.12.001