Association study of HRAS proto-oncogene single nucleotide polymorphism with schizophrenia and therapeutic response to atypical antipsychotics
Rui LI, Duan ZENG, Shen HE, Yi-feng SHEN, Hua-fang LI
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (12): 1613 -1617 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.12.010