Construction of Shanghai Diabetes Clinical Database and real-world study
XUE Yanbin, QI Jiying, ZHANG Zizheng, JING Renjie, SUN Wen, YAO Huayan, HE Ping, CUI Bin, NING Guang
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2023, (9): 1145 -1152 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2023.09.008