Application of data mining in biomedical data analysis
GONG Zhu-lin, CHEN Ying, SU Yi, et al
. 2010, (11): 1420 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.11.025