Recombinant adeno-associated virus 2-mediated gene therapy for β-thalassemia
TIAN Jing, WANG Feng, XUE Jin-feng, et al
. 2011, (1): 9 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.01.003