Minocycline protects dopaminergic neurons by inhibiting production of proinflammatory factors
WANG Xi-jin, YAN Zhi-qiang, GU Sheng-li, et al
. 2012, (6): 711 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.06.005