Application of radionuclide reporter gene imaging in therapeutic gene monitoring
PAN Yu, ZHANG Yi-fan
. 2012, (11): 1512 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.11.024