DNMT1在胃癌组织中的表达及其对胃癌细胞增殖和迁移的影响
周燚,秦俭,李旭,朱麟,李继坤
Expression of DNMT1 in gastric carcinoma tissue and its effects on proliferation and migration of gastric carcinoma cells
ZHOU Yi, QIN Jian, LI Xu, ZHU Lin, LI Ji-kun
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (7): 956 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.07.002