SIRT3在白血病耐药中作用的研究进展
刘欣盈,陆文清,沈昕昕,马瑞翔,刘鹏义,马皎
Recent advances in the role of SIRT3 in leukemia drug resistance
LIU Xin-ying, LU Wen-qing, SHEN Xin-xin, MA Rui -xiang, LIU Peng-yi, MA Jiao
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (3): 331 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.03.020