APC/Asef多肽抑制剂的设计、合成及构效关系研究
阮聪 1,钟杰 2,杨秀岩 2,张健 2
Design, synthesis and structure-activity relationship study of APC/Asef inhibitors
RUAN Cong1, ZHONG Jie2, YANG Xiu-yan2, ZHANG Jian2
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (7): 692 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.07.002