SIRT1基因与抑郁症及其临床表型的关联研究
赵俊雄1,华 深1,范卫星1,王卫平1,唐 伟2,张 晨1, 3
Association of SIRT1 gene with major depression and its clinical features
ZHAO Jun-xiong, HUA Shen, FAN Wei-xing, WANG Wei-ping, TANG Wei, ZHANG Chen
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (1): 18 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.01.003