RNA N6- 甲基腺嘌呤异常修饰影响肿瘤干细胞促进恶性肿瘤发生、发展的研究进展
朱正阳1, 2*,王 成3*,姜辰一1,赵福军1, 3, 4
Aberrant RNA N6-methyladenosine modification causes tumorigenesis, progression and metastasis of malignant tumorsaffecting cancer stem cells
ZHU Zheng-yang, WANG Cheng, JIANG Chen-yi, ZHAO Fu-jun
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (3): 385 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.03.018