99mTcO4- SPECT/CT定量显像在测定毒性弥漫性甲状腺肿患者SUV值和甲状腺体积中的应用
万良荣,黄 干,刘建军
Application of quantitative 99mTcO4- SPECT/CT in determination of thyroid volume and SUV in Graves' disease
WAN Liang-rong, HUANG Gan, LIU Jian-jun
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (12): 1637 -1640 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.12.012