Rv1272和Rv1273与结核分枝杆菌耐药相关性研究
程旭红, 孙 青, 姚玉峰, 等
Association of Mycobacterium tuberculosis Rv1272 and Rv1273 with drug resistance
CHENG Xu-hong, SUN Qing, YAO Yu-feng, et al
. 2011, (7): 875 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.07.002