EMMPRIN短发夹RNA对SGC-7901细胞侵袭与迁移的影响
亢渝俊, 王 川, 姜 政, 等
Influence of short hairpin RNA of EMMPRIN on invasion and migration of SGC-7901 cells
KANG Yu-jun, WANG Chuan, JIANG Zheng, et al
. 2013, (1): 12 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2013.01.003