miR-185-5p通过抑制巨噬细胞自噬促进胞内分枝杆菌生长
吴淇琦, 汪豪, 林砺, 晏博, 张舒林
miR-185-5p facilitates intracellular Mycobacterium growth via inhibiting macrophage autophagy
WU Qiqi, WANG Hao, LIN Li, YAN Bo, ZHANG Shulin
上海交通大学学报(医学版) . 2023, (6): 699 -708 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2023.06.006